viernes, 16 de enero de 2015

Pleno Municipal (19-01-2015)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de GENER.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 19 de gener de 2015
20:30
Lloc: Saló de Plens
A. PART RESOLUTIVA


1, ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA,SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT1.1. Modificació base 22 Pressupost 2015


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1. Adjudicació contracte de gestió de servici d'arreplega de RSUy neteja viària (exp. 191/2012)

3. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

3.1. Aprovació definitiu Compte General exercici 2012

4.COMISSIÓ DE INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE MANUEL ALVARO.


4.1 Donar Comte dels treballs e informes tratats en la Comisió.
4.2. Pronunciament del Ple sobre la personación o no com a acusació particular en las Diligencias Prèvies núm. 375/2013 que se seguixen en el jutjat de primera instància i instrucció de núm. 1 de Moncada.

5.MOCIONS.


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 2949/2014a la 50 de 2015.
2. Donar compte de la prorroga del pressupost.

C. PRECS I PREGUNTES
-------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 19 de enero de 2015
20:30
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA


1, ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMIA,SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE


1.1. Modificación base 22 Presupuesto 2015

2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE  URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VÍAS PÚBLICAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.1. Adjudicación contrato de gestión de servicio de recogida de RSU y limpieza viaria (exp. 191/2012)

3. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

3.1. Aprobación definitiva Cuenta General ejercicio 2012

4.COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE MANUEL ALVARO. 

4.1.Dar cuenta de los trabajos e informes tratados en la Comisión.
4.2. Pronunciamiento del Pleno sobre la personación o no como acusación particular en las Diligencias Previas nº 375/2013 que se siguen en el juzgado de primera instancia e instrucción de num. 1 de Moncada.

5.MOCIONES.
B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 2949/2014 a la 50 de 2015.
2. Dar cuenta de la prorroga del presupuesto.

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...