miércoles, 26 de diciembre de 2012

Pleno Municipal (27-12-2012) extraordinari

Convocatòria de un Ple Municipal extraordinari del mes de DESEMBRE, a petició de varios regidors del Grup Popular.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
1a Convocatòria
Dia 27 de desembre de 2012. Hora: 08.00 h
Lloc: Saló de Sessions

 L’Ajuntament Ple celebrarà, a petició de varios regidors del Grup Popular i segons el que establix l’art. 46 de la Llei de les Bases de Régim Local i l'Art. 78 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sessió extraordinària el dia, hora i lloc indicats,

 ORDRE DEL DÍA
1. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE ASSUMPTES TAURINS.

2. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE PROTECCIÓ CIVIL.

Leer Mas...

domingo, 23 de diciembre de 2012

Gimnasia Rítmica. Campeones

Vuic felicita-vos pels vostres nombrosos exits però  sobre de tot pel vostre esperit esportiu i la constància en el treball diari que exigix la dificil disciplina esportiva que practiqueu.

Eixa constancia i sacrifici us ajuda a asolir els exits actuals però us haurà de servir al llarg de tota la vostra vida. 

Cal donar també les gràcies als vostres pares i monitors que us animem i recolzen per seguir endavant a pesar de la vostra extremada joventut.

Leer Mas...

martes, 18 de diciembre de 2012

Pleno Municipal (20-12-2012)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 20 de desembre  de  2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesionesL’Ajuntament Ple celebra sessió ordinaria el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

PART RESOLUTIVA
I.   APROVACIÓ ACTA 14/12 DE  29 DE NOVEMBRE

II.  ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMICA

II.1. MODIFICACIO SESSIONS COMISIONS INFORMATIVES
II.2. MODIFICACIÓ SESSIONS PLE

 II.3. RESOLUCIÓ CONCESIÓ ASCENSORS C/ VALENCIA
II.4. INICI PROCEDIMENT DECLARACIÓ NUL.LITAT CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.
II.5. CADUCITAT DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI DE CONFORT LETTERS.
II.6. INICI PROCEDIMIENT REVISIÓ D’ OFICI CONFORT LETTERS.

III ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI

III. I DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ ALCAMPO EX.84/2006.IV. MOCIONS

PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

I.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2508 A 2648 DE 2012.

1.2. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 974/2012

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...