viernes, 17 de junio de 2016

Pleno Municipal (20-06-2016)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JUNY.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


1ªConvocatòria:
20 de juny de 2016  20:30H
Lloc: Sala de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

1.1. APROVACIÓ ACTA 4/2016 DE 21 DE MARÇ.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

2.1. ADHESIÓ A LA INCIATIVA EUROPEA DEL "PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L´ENERGIA"

2.2. MACROFESTIVAL MARENOSTRUM EN ELS TERRENYS DE PEIXETS DE LA PATACONA. EXPLICACIONS DE L'EQUIP DE GOVERN. DEBAT I PRONUNCIAMENT DE LA CORPORACIÓ.

2.3. CONFORMITAT MODIFICACIÓ PUNTUAL CONVENI MARCO ENTRE GENERALITAT VALENCIANA I ECOEMBES.EXP 16/2014


2.4 SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DE L'ECOPARQUE D'ALBORAYA (RELACIONAT AMB EXPTE 7/2009). EXP 100/2016.

3.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

3.1.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS

3.2. TAXA PER PARTICIPACIÓ EN PROCESSOS SELECTIUS

3.3. LIQUIDACIÓ CONTRACTES FCC.


4. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.


1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1007 A 1428/2016.

2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DESFAVORABLE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM I COMERÇ DE LA DECLARACIÓ DE ZGAT.

C. PRECS I PREGUNTES-----------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 20 de junio de 2016
20:30
Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.

1.1. APROBACIÓN ACTA 4/2016 DE 21 DE MARZO.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

2.1. ADHESIÓN A LA INCIATIVA EUROPEA DEL "PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L´ENERGIA"

2.2. MACROFESTIVAL MARENOSTRUM EN LOS TERRENOS DE PEIXETS DE LA PATACONA. EXPLICACIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO. DEBATE Y PRONUNCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN.

2.3. CONFORMIDAD MODIFICACIÓN PUNTUAL CONVENIO MARCO ENTRE GENERALITAT VALENCIANA Y ECOEMBES.EXP 16/2014

2.4 SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE CESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL ECOPARQUE DE ALBORAYA (RELACIONADO CON EXPTE 7/2009). EXP 100/2016.

3.ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

3.1. MODIFICACION ORDENANZA FISCAL TASA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

3.2. TASA POR PARTICIPACION EN PROCESOS SELECTIVOS

3.3.LIQUIDACIÓN CONTRATOS FCC.


4. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES NUM. 1007 A 1428/2016.

2. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO Y COMERCIO DE LA DECLARACIÓN DE ZGAT.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...