martes, 24 de enero de 2017

Pleno Municipal (27-01-2017) Extraordinario

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 27 de gener de 2017 14:15h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

Finalitzat el termini per a rendir el compte general de 2015, finalitzat així mateix el termini de presentació d'al·legacions a la mateixa, i a fi de complir amb el requisit exigit per les distintes admistraciones per a l'obtenció de subvencions ha de procedirse a la convocatòria d'este ple extraordinari

1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2015


------------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 27 de enero de 2017 14:15h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión extraordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan:

Finalizado el plazo para rendir la cuenta general de 2015, finalizado el plazo de presentación de alegaciones a la misma, y con objeto de cumplir con el requisito exigido por las distintas admistraciones para la obtención de subvenciones debe procederse a la convocatoria de este pleno
extraordinario.

1. APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015

0 comentarios: