viernes, 20 de enero de 2017

Pleno Municipal (23-01-2017)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 23 de gener de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,A. PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.Aprobación acta 14/2016 de 21 de novembre.
1.2. Aprovació acta 15/2016 de 19 de desembre.

2. PROPOSTA RESOLUCIÓ DELS GRUPS EU I COMPROMÍS DE LA  CONVENIÈNCIA DE LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL MARE NOSTRUM EN EL PÀRQUING DEL CENTRE COMERCIAL DE PORT SAPLAYA DEL 2 AL 10 DE JULIOL.

3. MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.

1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 50/2017 D'11 DE GENER DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST.

C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 23 de enero de 2017
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1.Aprobación acta 14/2016 de 21 de noviembre.
1.2. Aprobación acta 15/2016 de 19 de diciembre.

2. PROPUESTA RESOLUCION DE LOS GRUPOS EU Y COMPROMÍS DE LA  CONVENIENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL MARE NOSTRUM EN EL PARKING DEL CENTRO COMERCIAL DE PORT SAPLAYA DEL 2 AL 10 DE JULIO.

3. MOCIONES.

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO.

1. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN 50/2017 DE 11 DE ENERO DE PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS0 comentarios: