miércoles, 8 de marzo de 2017

Pleno Municipal (09-03-2017) ExtraordinarioSESSIÓ  EXTRAORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 9 de març de 2017
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,


SESIÓN  EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 9 de marzo de 2017
20:30
Lugar:Salón Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión extraordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PART RESOLUTIVA

1. DISSOLUCIÓ ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE PORT SAPLAYA I RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS.

2. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES INCLOSES EN EL PLA DE CAMINS I VIALS (PCV) DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 2016-2017
A. PARTE RESOLUTIVA

1. DISOLUCIÓN ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE PORT SAPLAYA Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

2. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE CAMINOS Y VIALES (PCV) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 2016-2017


0 comentarios: