jueves, 17 de octubre de 2013

Pleno Municipal (21-10-2013)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de OCTUBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 21 d’octubre de 2013 - 20:30:00
Lloc: Saló de sesions

PART RESOLUTIVA
I. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
I.1.- APROVACIÓ ACTA 8/2013 DE 12 DE SETEMBRE..

II.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.
II.1.- APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2014.
II.2.- SOL•LICITUD PRORROGA CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA SOBRE SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA.. EXP 15/08
II.3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
II.4.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
II.5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ BASES EXECUCIÓ 2013 (PRESSUPOST PRORROGAT 2012)

III.- MOCIONS

PART DE CONTROL.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE.
DONAR COMPTE FELICITACIÓ A VICENTE BAYONA MUÑOZ.
DONAR COMPTE RESOLUCIONS NÚM. 2034 Al 2406/2013
DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT (2 TRIMESTRE).

PRECS I PREGUNTES


0 comentarios: