sábado, 16 de noviembre de 2013

Pleno Municipal (18-11-2013)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 18 de noviembre de 2013- 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones
 

PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.


1.1. APROVACIÓ ACTA 9/2013 DE 21 D’OCTUBRE

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.

2.1. NOMENAMENT REGIDOR DELEGAT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

2.2. PROCLAMACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

2.3.  APROVACIÓ PLEC RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA

3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS EN COMISIÓN INFORMATIVA RESOLUTORIA (PROPOSICIONS)

3.1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA IAE

3.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA IBI

4.   MOCIONS

PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NUM 2047 A 2644/13

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓN PRESUPOST EJERCICI 2012.

DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA 2512/13

PRECS I PREGUNTES

0 comentarios: