martes, 12 de marzo de 2013

Pleno Municipal (14-03-2013)


Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MARÇ.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 14 de març de 2013- 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 2/2013DE 14 DE FEBRER

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE RESOLUTORIA

II.1.APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA REGLAMENT CESSIÓ BENS INMOBLES.
II.2. APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ ORDENANÇES TRÀFIC, REGLAMENT PUBLICITAT EXTERIOR Y TASA INSTALACIÓ ANUNCIS OCUPANT DOMINI PÚBLIC
II.3. APROVACIÓ INCIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA  ORDENANÇA GUALS
II.4. MODIFICACIÓ TASA TRANSPORT PÚBLIC
II.5. MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC ESCOLA ESTIU
II.6. ACEPTACIÓ DELEGACIÓ PPOS 2012.
II.7 RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
II.8. DONACIÓ FONS VILAR

III.  MOCIONS

PART DE CONTROL
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
I.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 513/2013
I.2. DONAR COMPTE DELS REGISTRES DE ENTRADA 2857/13 Y 2858/13 DE 7 DE MARÇ.
I.3 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 228 A 579/13

PRECS I PREGUNTES0 comentarios: